Aanmelden Lidmaatschap

Lidmaatschapsvoorwaarden

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Voor vrijwilligers is een aanstellingsbeleid en afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bindende voorwaarde. Op het ontbreken van een VOG  kan het lidmaatschap worden geweigerd.
 3. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend via de website (Afmelden), per 1 januari en op 1 juli, met dien verstande dat een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht dient te worden genomen. U en uw sectiehoofd ontvangen altijd een bevestiging van de opzegging per e-mail.
 4. Contributie wordt twee maandelijks (incassomomenten januari, maart, mei, september en november) middels automatische incasso van uw bank- of girorekening geïncasseerd. Bij andere betalingsvormen worden er extra kosten, zijnde € 3,50 per keer, in rekening gebracht.
 5. Bij deelname aan meerdere secties wordt de contributie geheven voor de sectie met de hoogste contributie. Daarnaast wordt een toeslag van € 75,00 per jaar berekend voor de extra sectie waaraan men deelneemt.
 6. Wanneer meer dan drie leden uit één gezin lid zijn van Aqua ’68, geldt vanaf het vierde lid een korting van 50% op het laagst te betalen contributiebedrag.
 7. Voor de secties wedstrijdzwemmen en waterpolo is een startvergunning, volgens het tarief van de KNZB verplicht, voor leden van 12 jaar en ouder.
  Het bedrag wordt jaarlijks in maart geïncasseerd.
 8. Ieder lid van de sectie Waterpolo betaalt, bij aanvang van het lidmaatschap éénmalig € 10,00 borg voor de caps.

Omgangsregels en ongewenst gedrag

Omgangsregels zijn algemene uitgangspunten voor gedrag van leden van Aqua’68. De leden van Aqua’68:

 1. Accepteren en respecteren de ander en discrimineren niet.
 2. Houden rekening met grenzen die de ander aangeeft.
 3. Vallen anderen niet lastig en berokken geen schade.
 4. Maken geen misbruik van macht.
 5. Schelden niet, maken geen gemene grappen, negeren niet, pesten niet, lachen niemand uit, roddelen niet en vechten niet.
 6. Kom niet ongewenst dichtbij en raken anderen niet ongewenst aan.
 7. Stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongepaste opmerkingen.

Als iemand mij lastig valt, dan:

 1. Vraag ik hem / haar te stoppen.
 2. Vraag ik anderen om hulp.

Zie ook het protocol preventie ongewenst gedrag