Tekst VO

 

Vrijwilligersovereenkomst

 

Ondergetekenden

De Asser zwemvereniging Aqua ’68, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/ mevrouw xxxxxxxxxxxxxx, in de functie van voorzitter, hierna te noemen ‘vereniging’,

en

{Voorletters:1}  {Achternaam:6} , geboren op {Geboortedatum:4}   wonende te {Woonplaats:5} hierna te noemen ‘vrijwilliger’.
      Indien de vrijwilliger, ten tijde van ondertekening van deze verklaring jonger dan 16 jaar
is, dient deze overeenkomst  worden medeondertekent door de ouders, verzorgers of
wettelijk vertegenwoordiger.

overwegen het volgende:
–  de vereniging is voornemens voor de uitvoering van de hierna omschreven werkzaamheden
een beroep te doen  op externe ondersteuning door vrijwilligers;

–  vrijwilliger is bereid om de vereniging te ondersteunen bij de uitvoering van enkele
activiteiten/evenementen;

–  partijen hebben nadrukkelijk niet de bedoeling om tussen hen een dienstverband te laten ontstaan,

verklaren de navolgende overeenkomst voor vrijwilligerswerk te hebben gesloten.

Artikel 1        Activiteiten
De vrijwilliger zal ten behoeve van de vereniging met ingang van {Ingangsdatum overeenkomst:7} activiteiten
verrichten als {Functie:9} bij Aqua ’68  {Bij welke sectie bent u medewerker/vrijwilliger?:11}.

De activiteiten zullen bestaan uit…
{Functie-Taakomschrijving:8}

Partijen kunnen de activiteiten binnen de functie- en of taakomschrijving in onderling overleg
wijzigen.

Artikel 2        Onkostenvergoeding
De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem/haar verrichte activiteiten. Gemaakte onkosten kunnen na goedkeuring van het sectiehoofd worden gedeclareerd.

Artikel 3        Verplichtingen
a. 
In geval van verhindering (ziekte, vakantie) van de vrijwilliger zal deze tijdig de vereniging op
de hoogte brengen.
b.  De vrijwilliger draagt zorg voor het goed verlopen van de functie van {Functie:9}
bij {Bij welke sectie bent u medewerker/vrijwilliger?:11}.


Artikel 4        Contactpersoon
De vrijwilliger bepaalt in overleg met de contactperso(o)n(en) van gelieerde organisaties de inhoud van de activiteiten. Binnen het vastgestelde beleid kan de vrijwilliger eigen initiatief ontplooien.


Artikel 5        Begeleiding
De vrijwilliger begeleid de trainingen en communiceert met het sectiehoofd danwel diens vervanger danwel de voorzitter.


Artikel 6        Verantwoordelijkheden
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij op zich heeft genomen.

Artikel 7        Geschillen
In geval van geschillen tussen de vrijwilliger en de voorzitter zal de kwestie worden voorgelegd aan het bestuur ter behandeling in de eerst volgende bestuursvergadering van de vereniging.

Artikel 8        Ongevallenverzekering
De vereniging heeft via de KNZB een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de schade die de vrijwilliger eventueel tijdens de uitoefening van de overeengekomen activiteiten veroorzaakt. De vrijwilliger is hiervoor door de “vereniging” aangemeld bij de KNZB.


Artikel 9        Vrijwilligersovereenkomst
Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de loonheffing en/of werknemersverzekeringen. De vrijwilliger verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet is verzekerd voor de gevolgen van ziekte, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
De relatie tussen de vereniging en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.


Artikel 10 Geheimhouding
De vrijwilliger gaat zorgvuldig om met gegevens en heeft geheimhoudingsplicht aangaande persoonsgegevens van leden  en al hetgeen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan begrijpen dat het in belang van de vereniging is, geheimhouding te bewaren.

Met ondertekening van deze verklaring verklaart vrijwilliger,

 1. dat ik geheimhouding in acht neemt over alle bijzonderheden die ik tijdens mijn inzet voor de vereniging over de vereniging, haar leden, gelieerde organisaties, samenwerkingsverbanden en andere relaties van de vereniging te weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen;
 2. dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor (persoons)gegevens;
 3. dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de vereniging;
 4. dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen,
  tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging inlever bij het bestuur van de vereniging. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging draag ik op dat moment over aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet –traceerbaar;
 5. dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging de vereniging mijn inzet met onmiddellijke ingang mag beëindigen;
 6. dat als ik de verplichtingen uit deze verklaring niet volledig nakom, ik…
  a. geroyeerd wordt als lid van de vereniging;
  b. de vereniging de werkelijke schade verschuldigd ben;
  c. aan de vereniging opgelegde boetes/sancties verschuldigd ben;
  d. en dat het schadebedrag en deze boete ineens opeisbaar is zonder dat daar een
  ingebrekestelling of sommatie aan vooraf hoeft te gaan.


Artikel 11 Verklaring Omtrent Gedrag
Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Deze VOG zal door de vereniging worden aangevraagd en is kosteloos.  U verklaart hiermee geen bezwaar te hebben tegen het aanvragen van een VOG-verklaring bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
U verklaart op de hoogte te zijn dat de VOG deel uitmaakt van deze overeenkomst  Ja/ Nee


Artikel 12  Duur
De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan. De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen. Zowel de vrijwilliger als de vereniging kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen, met een redelijke opzegtermijn waarbinnen een oplossing voor het opvullen van de functie kan worden gevonden. Van een redelijke opzegtermijn is spraken als dit tenminste één maand vooraf is aangehouden. Wanneer de vrijwilliger – door het aanvaarden van een betaalde baan – daar niet aan kan voldoen, dient de vrijwilliger de door hem/haar te verrichten activiteiten zorgvuldig over te dragen dan wel af te ronden.

 

Op verzoek van de vrijwilliger zal de vereniging bij het einde van de overeenkomst een vrijwilligersverklaring opstellen, waarin onder meer de verrichte activiteiten worden vermeld.

Handtekening opdrachtgever                                  Handtekening vrijwilliger

Aqua ’68                                                                      documentnummer    xxxxxxx  xxxxxxxx

____________________________                          ____________________________

Xxxxxxxx    , Voorzitter                                              {Voorletters:1}  {Achternaam:6}

Datum:  ………………………………                         Datum:  ………………………………

Plaats:  ………………………………                         Plaats:   ………………………………

LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar moet deze verklaring ook door een ouder of voogd ondertekent te worden.

Naam ouder/voogd;                  Handtekening;                   Datum;           ………………………

………………………                 ……………………        Woonplaats;  ………………………