Uitnodiging ALV 2020

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 2020

 

Assen, xx xxxxxxxxxxx 2020

Beste leden van Aqua ’68

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de zwem- en polovereniging Aqua ’68.
De vergadering zal worden gehouden op woensdag xx xxxxxxxxx 2020 in de Indigo-zaal van “de Bonte Wever” te Assen.

Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur

 

AGENDA

1. Opening

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 3 april 2019

3. Ingekomen stukken

4. Bestuursverkiezing

5. Jaarverslag secretaris

6. Jaarverslagen van de secties

7. Pauze
– In de pauze worden het financieel jaarverslag en de begroting 2020 uitgereikt.

8. Jaarverslag penningmeester

9. Verslag kascommissie

10. Vaststellen kascommissie

11. Begroting 2020

12. Voorstel contributieverhoging

14. Uitreiking waarderingsbeker

15. Rondvraag

16. Sluiting

De stukken voor de ALV zijn hier (nu nog niet) in te zien.